โรงเรียนบ้านหนองฮางจัดตั้งเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2490  

โดยมีประวัติพอสังเขปดังนี้ ใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลจาน 6
(บ้านหนองฮาง) 
สร้างแบบทรงปันหยาชั่วคราว   อาศัยที่ดินชาวบ้าน
เปิดสอนชั้นเตรียมประถม
มีนายจอม  พิกุลทอง  เป็นครูใหญ่  

       วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2495  ได้ย้ายมาอาศัยวัดบ้านหนองฮาง 

       วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2517 นักศึกษาคณะสถาปัตย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
สร้างอาคารใหม่  ในที่ปัจจุบัน