Get Adobe Flash player

ตรวจสอบผลการเรียน

 


วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

TEPE Online

TEPE
20150330212837

ระบบแจ้งยอดเงินเดือน

E-SLIPv2
cmss

ข้อมูลระบบสารสนเทศ

emis

ใครออนไลน์บ้าง

มี 159 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Rublek


    โรงเรียนบ้านหนองฮาง จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ/เนตรนารี
สำรองประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือ
ชั่วคราว
โรงเรียนบ้านหนองฮาง โดยมีกิจกรรมทดสอบความรู้ และ
ทดสอบกำลังใจในระหว่างการเดินทางไกล ตามฐานต่างๆ ดังนี้

    จุดที่ 1 ฐาน กฎและคำปฏิญาณ /ระเบียบแถว
   
จุดที่ 2 ฐาน พืชและสมุนไพร
    จุดที่ 3 ฐาน การปฐมพยาบาล
   
จุดที่ 4  ฐาน นันทนาการ
    จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ตามเป้าหมายของ
หลักสูตร มีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Jitakorn3
นายจิตกร  ป้องกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮาง
-------------------------------------
เบอร์โทรติดต่อ 091 019 5502
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แนะนำบุคลากร

Training OBEC

trainobec belbyo

ความรู้เรื่องอาเซียน

Webmaster

Adminpic1
นายทวี  โสมชม
ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง
----------------------------
ติดต่อ/สอบถาม คลิกเลย...ครับ

แบบสำรวจความคิดเห็น

พอใช้ - 7.1%
ดี - 7.1%
ดีมาก - 21.4%
ดีเยี่ยม - 64.3%

โรงเรียนบ้านหนองฮาง หมู่ที่ 12  ตำบลหนองฮาง  อำเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33110